Skins CS 1.6 Granadas HE Flash E Smoke

Smoke, Granada Que Sai Fuma├ža

Flash, Cega O Adversario

HE, Bomba Tira Dano